www.activecitizensfund.bg

www.centerforlegalaid.com

www.farbg.eu

www.missionwings.bg 

Проектът “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение”  се Изпълнява от Център за правна помощ – Глас в България в партньорство с Фондация за достъп до права – ФАР и Фондация „Мисия Криле“.

Проектът “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 178 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” е да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ (консултации, представителство на административни и съдебни инстанции, експертни психологочески становища) на лица, търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии.

Tози сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Център за правна помощ – Глас в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.