Nova News – „Твоят ден“

Адв. Диана Радославова: „Надяваме се, да изградим интегрирана миграционна система, не само заради натиска от украинската криза, а заради демократичността на една държава, която да може да обслужи абсолютно всички, които търсят убежище в пределите й.“ 

 

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Център за правна помощ – Глас в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.