ДЕЙНОСТИ

Правни консултации

Правни консултации на търсещи закрила, бежанци и мигранти в офисите на ЦПП – Глас в България и ФАР, както и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ).

Използване на иновативен “кейс мениджмънт” метод на цялостно управление на всеки поет случай на чужд гражданин през всички етапи от неговия престой на територията на страната, с фокус върху спазването на човешките му/й права.

ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ

Всеки вторник – от 10.30 до 14.30 в офиса на ЦПП

Глас в България

(не е необходима предварително уговорена среща)

Съдебно и административно представителство

Правно представителство в административна фаза на бежанската или миграционна процедура, вкл. присъствие на интервюта в Държавна агенция за бежанците; съдействие пред институциите (напр., Дирекция “Миграция” на МВР); водене на дела пред национални и европпейски съдебни инстанции, вкл. стратегически дела.

 

Правно-информационни сесии

в центровете от затворен тип на МВР (СДВНЧ) в София (кв. Бусманци) и гр. Любимец с групи настанени лица, обясняващи на техния език правата и задълженията им, както и основните законови положения в областта на убежището и миграцията, които ги засягат.

Застъпничество

Застъпнически и комуникационни кампании за:

  • подобряване качеството на процедурата по международна закрила в съответствие с европейските изисквания и международното право;
  • установяване на работещи механизми за достъп до правосъдие при нарушения на човешките права (напр., при отблъскване и насилие по границите);
  • достъп до съдебен контрол по отношение настаняването в центровете от затворен тип;
  • реален и справедлив достъп до трудовия пазар, социалните системи, образование и здравеопазване, и др.

ЕКИП

Проектът  „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България“  се осъществява от ЦПП – Глас в България в партньорство с Фондация за достъп до права ФАР

ЦПП – Глас в България е гражданска организация, чиято мисия е да насърчава и защитава правата на лица търсещи закрила, бежанци и други мигранти на територията на България, като предоставя правна помощ и води политики за застъпничество.

Водещ принцип е върховенството на всички човешки права и спазването им, и недискриминиране на база национална, религиозна, етническа, полова и друга принадлежност.

Целта на ЦПП – Глас в България е да гарантира човешкото достойнство на мигранта, бежанеца, чужденеца и да допринесе за неговото/нейното овластяване и самостоятелност. 

В осъществяването на своята мисия ЦПП – Глас в България е независима от политически, държавни, религиозни и корпоративни интереси и влияния.

PRO BONO PUBLICО - ЗА ДОБРОТО НА ВСИЧКИ

Вече повече от десет години Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)

  • Предоставя про боно правни консултации на лица търсещи закрила, бежанци и други мигранти, както и процесуално представителство в административните и съдебни производства на национално и европейско ниво.
  • Предоставя про боно правни консултации и информационни сесии с чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци към ДМ на МВР
  • Провежда застъпнически кампании и дейности с цел установяване на институционални и съдебни практики и законодателство, които са в унисон с международните и европейски стандарти за спазване на човешките права на мигрантите и промяна на обществените нагласи.
  • Провежда изследвания в областта на миграцията и миграционните политики и прилагането им.

PRO BONO PUBLICO - В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО

Защото вярваме, че спазването на всички човешки права и недискриминирането на база национална, религиозна, етническа, полова и друга принадлежност е за доброто както на отделния индивид, така и за цялото общетво.

Радостина Павлова
ръководител на проекта

ДИАНА РАДОСЛАВОВА
правен експерт (адвокат) и оперативен координатор

РОСИЦА АТАНАСОВА
експерт по застъпничество

ВИОЛЕТА ДРАГАНОВА
експерт комуникации

Диляна Гитева
правен експерт (адвокат)

ТОДОР ИЛИЕВ
правен експерт (адвокат)

Станислава Шивикова
правен експерт (адвокат)

Борислава Шаламанова
младши експерт (помощник)

Нашият партньор

Фондация за достъп до права ФАР е гражданска организация, чиято мисия е да съдейства за утвърждаване на ефективни механизми, които да гарантират практически достъп до права и ефективна защита срещу произволно лишаване от права

Екип на фондация ФАР

Валерия Иларева
правен експерт (адвокат)

София Разбойникова
правен експерт (адвокат)

Магдалена Митева
младши експерт (помощник)

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Център за правна помощ – Глас в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.