ДЕЙНОСТИ

Правни консултации

Правни консултации на търсещи закрила, бежанци и мигранти в офисите на ЦПП – Глас в България и ФАР, както и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ).

Използване на иновативен “кейс мениджмънт” метод на цялостно управление на всеки поет случай на чужд гражданин през всички етапи от неговия престой на територията на страната, с фокус върху спазването на човешките му/й права.

ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ

Всеки вторник – от 10.30 до 14.30 в офиса на ЦПП

Глас в България

(не е необходима предварително уговорена среща)

Съдебно и административно представителство

Правно представителство в административна фаза на бежанската или миграционна процедура, вкл. присъствие на интервюта в Държавна агенция за бежанците; съдействие пред институциите (напр., Дирекция “Миграция” на МВР); водене на дела пред национални и европпейски съдебни инстанции, вкл. стратегически дела.

 

Правно-информационни сесии

в центровете от затворен тип на МВР (СДВНЧ) в София (кв. Бусманци) и гр. Любимец с групи настанени лица, обясняващи на техния език правата и задълженията им, както и основните законови положения в областта на убежището и миграцията, които ги засягат.

експертни психологочески становища

Подсигуряване на правната помощ чрез експертни психологочески становища Дейността предвижда провеждане на психологически консултации за търсещи закрила, бежанци и мигранти, които са идентифицирани като принадлежащи към уязвима група, с цел подсигуряване на техните админи стративни или съдебни производства с допълнителни доказателства под формата на експертни становища от екипа на вторият партньор по проекта – Фондация “Мисия Криле”.

Застъпничество

Застъпнически и комуникационни кампании за:

  • подобряване качеството на процедурата по международна закрила в съответствие с европейските изисквания и международното право;
  • установяване на работещи механизми за достъп до правосъдие при нарушения на човешките права (напр., при отблъскване и насилие по границите);
  • достъп до съдебен контрол по отношение настаняването в центровете от затворен тип;
  • реален и справедлив достъп до трудовия пазар, социалните системи, образование и здравеопазване, и др.

ЕКИП

Проектът “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение”  се осъществява от Център за правна помощ – Глас в България в партньорство с Фондация за достъп до права – ФАР и Фондация „Мисия Криле“.

ЦПП – Глас в България е гражданска организация, чиято мисия е да насърчава и защитава правата на лица търсещи закрила, бежанци и други мигранти на територията на България, като предоставя правна помощ и води политики за застъпничество.

Водещ принцип е върховенството на всички човешки права и спазването им, и недискриминиране на база национална, религиозна, етническа, полова и друга принадлежност.

Целта на ЦПП – Глас в България е да гарантира човешкото достойнство на мигранта, бежанеца, чужденеца и да допринесе за неговото/нейното овластяване и самостоятелност. 

В осъществяването на своята мисия ЦПП – Глас в България е независима от политически, държавни, религиозни и корпоративни интереси и влияния.

PRO BONO PUBLICО - ЗА ДОБРОТО НА ВСИЧКИ

Вече повече от десет години Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП)

  • Предоставя про боно правни консултации на лица търсещи закрила, бежанци и други мигранти, както и процесуално представителство в административните и съдебни производства на национално и европейско ниво.
  • Предоставя про боно правни консултации и информационни сесии с чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци към ДМ на МВР
  • Провежда застъпнически кампании и дейности с цел установяване на институционални и съдебни практики и законодателство, които са в унисон с международните и европейски стандарти за спазване на човешките права на мигрантите и промяна на обществените нагласи.
  • Провежда изследвания в областта на миграцията и миграционните политики и прилагането им.

PRO BONO PUBLICO - В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО

Защото вярваме, че спазването на всички човешки права и недискриминирането на база национална, религиозна, етническа, полова и друга принадлежност е за доброто както на отделния индивид, така и за цялото общетво.

ДИАНА РАДОСЛАВОВА
ръководител проект и адвокат

Десислава Тодорова
координатор правна дейност и адвокат

Диляна Гитева
експерт застъпничество и адвокат

ТОДОР ИЛИЕВ
адвокат

Мартин Недков
адвокат

Борислава Шаламанова
младши правен експерт

Виолета Драганова-Илиева
експерт комуникации

Нашите Партньори

Фондация за достъп до права ФАР е гражданска организация, чиято мисия е да съдейства за утвърждаване на ефективни механизми, които да гарантират практически достъп до права и ефективна защита срещу произволно лишаване от права

Екип на фондация ФАР

Валерия Иларева
кооординатор и адвокат

Магдалена Митева
адвокат

Диана Каменова
адвокат

София Разбойникова
адвокат

Стоян Мадин
адвокат

Боянка Христева
правен помощник

Калина Славова
правен помощник

Фондация “Мисия Криле” е организация в обществена полза, която работи от 2018 г. с основната мисия да насърчава личното и социално развитие на уязвими деца и възрастни от групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие.

Екип на фондация „МИСИЯ КРИЛЕ“

Диана Димова
оперативен координатор

Марияна Шивачева
счетоводител

Митко Асенов
социален работник

Иван Димитров
психолог

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Център за правна помощ – Глас в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.