Център за правна помощ – Глас в България:
гр. София, ул. Триадица 5Б, ет 2, офис 226
Приемно време: всеки вторник от 10:30 до 14:30ч.
телефон: 02 9810779; 0887 470742
e-мейл: voiceinbulgaria@gmail.com
www.centerforlegalaid.com

Фондация за достъп до права – ФАР
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, №130
телефон: 02 8793280
e-мейл: office@farbg.eu
www.farbg.eu

Фондация за „Мисия Криле“

гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 205
Комплекс за социални услуги за деца и семейства
тел. 042/660 328;


гр. Харманли, бул. „България“ 11, вх. В, ап.2
Консултативен център за бежанци и мигранти
тел. 0897/653598
e-мейл: office@missionwings.bg
www.missionwings.bg 

 

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Център за правна помощ – Глас в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.