Център за правна помощ – Глас в България:
гр. София, ул. Триадица 5Б, ет 2, офис 226
Приемно време: всеки вторник от 10:30 до 14:30ч.
телефон: 02 9810779; 0887 470742
e-мейл: voiceinbulgaria@gmail.com
www.centerforlegalaid.com

Фондация за достъп до права – ФАР
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, №130
телефон: 02 8793280
e-мейл: office@farbg.eu
www.farbg.eu

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Център за правна помощ – Глас в България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.