Откриващо видео по проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“

“Мечтите са семената на промяната.” 

 

Център за правна помощ – Глас в БългарияФондация за достъп до права – ФАР и Фондация “Мисия Криле” представят

ОТКРИВАЩО ВИДЕО 

по проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“

 

Проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“ се изпълнява от Център за правна помощ – Глас в България в партньорство с Фондация за достъп до права – ФАР и Фондация “Мисия Криле” Проектът “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 178 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП по програма „Фонд Активни граждани България“ . Основната цел на проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” е да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ (консултации, представителство на административни и съдебни инстанции, експертни психологически становища) на лица, търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии.