Заключителен анализ: На правна и административна практика за периода 2019-2023 г.

Настоящият анализ представя обзор и акценти на съдебната и административна практика
в сферата на бежанското и миграционно право, постигната по време на съвместното
четиригодишно (2019г.-2023г) изпълнение на проект „Ефективна правна помощ за
бежанци и мигранти в България“ от Център за правна помощ „Глас в България“ (ЦПП) и
Фондация за достъп до права – ФАР.

С включването на партньорите ни „Мисия Криле“
във втората фаза на проекта се потвърди ключовата роля на мултидисциплинарния подход
спрямо миграционните и бежански динамики.

Съвместната ни работа в тази комплексна
сфера показва, че една устойчива и ефективна миграционна стратегия следва да се основава
на: достъпни и обективни правни процедури; социално и психологическо подпомагане
с оглед хуманитарния характер на проблемите на бежанците; овластяване и отворени
интеграционни пътеки.

This analysis gives an overview and highlights of the judicial and administrative practice in the field of refugee and migration law, achieved during the joint four-year (2019- 2023) implementation of the project “Effective Legal Aid for Refugees and Migrants in Bulgaria” by the Legal Aid Centre “Voice in Bulgaria” (LAC) and the Foundation for Access to Rights – FAR.

The inclusion of our partners “Mission Wings” in the second phase of the project confirmed the key role of a multidisciplinary approach to migration and refugee dynamics. Our joint work in this complex area shows that a sustainable and effective migration strategy should be based on: accessible and objective legal procedures; social and psychological support in view of the humanitarian nature of refugees’ problems; empowerment and open integrative pathways.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *