Заключителен анализ: На правна и административна практика за периода 2019-2023 г.

Настоящият анализ представя обзор и акценти на съдебната и административна практикав сферата на бежанското и миграционно право, постигната по време на съвместноточетиригодишно (2019г.-2023г) изпълнение на проект „Ефективна правна помощ забежанци и мигранти в България“ от Център за правна помощ „Глас в България“ (ЦПП) иФондация за достъп до права – ФАР. С включването на партньорите ни… Прочети повече

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И БЕЖАНЦИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ Терминът „климатични бежанци“ се използва в различни контексти, за да се привлече вниманието към проблема с разселването, причинено от климата, но липсва стандартизирано, правно обвързващо определение. Различни академични изследвания, международни организации като ООН и неправителствени организации използват този термин, за да опишат лица или групи, разселени поради екологични фактори, изострени от изменението на климата…. Прочети повече

Представителство на непридружените малолетни или непълнолетни

Особеното правно и фактическо положение на децата бежанци и мигранти Обикновено повече от половината от бежанците са деца. Децата бежанци са преди всичко деца и като такива те се нуждаят от специални грижи. Децата мигранти с нередовен статут, както и всички останали деца, са защитени от международните инструменти за защита на правата на детето, и… Прочети повече

Центорве за задържане на мигранти и места за лишаване от свобода: Сравнителен анализ на правната рамка и практиките в Република България

Диляна Гитева Експерт застъпничество, Център за правна помощ – Глас в България Съдържание 1.         Въведение 2.         Част I – Специални домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) и помещения от затворен тип към ДАБ при МС 3.         Част II – Места за лишаване от свобода в България 4.         Сравнителен анализ 5.         Заключение и препоръки Въведение… Прочети повече

ИНСТИТУТЪТ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА И НЕЙНОТО ПИЛОТНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕЗ 2022 г.

Въведение Предмет на настоящия информационен документ е временната закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 година относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за прием на такива… Прочети повече

ОТКАЗ ОТ ДОПУСКАНЕ НА ТЕРИТОРИЯ

Въведение „Изтласкването“ (наричано по-долу и „отблъскване“, на английски push back), макар да не е самостоятелен правен институт, се определя като действия, включващи незабавно връщане на бежанци, лица търсещи убежище и мигранти от дадена държава без спазване на необходимите гаранции за правата на човека. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) нарича отблъскванията „отказ от допускане… Прочети повече

Съдебен контрол на заповедите за експулсиране на чужденци поради заплаха за националната сигурност.

Създаването на сериозна заплаха за националната сигурност е едно от основанията, въз основа на които, съгласно българското законодателство, на чужденец, пребиваващ на територията на Република България, може да бъде наложена принудителната мярка експулсиране. В случаите на налагане на тази мярка влизат в колизия от една страна висшият интерес на държавата да защитава националната си сигурност… Прочети повече

Достъп до права: Интегрална част от международната закрила и уважението на човешкото достойнство

Достъпът до права на хората търсещи и получили международна закрила е неразделна част от тази закрила. Съдържанието на конкретните права зависи до голяма степен от статута на лицето, но всички категории чужденци в България срещат трудности при упражняването им на практика. В много случаи това не може да се случи без ключова помощ от неправителствени… Прочети повече

Позиция на Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР относно смъртен случай в СДВНЧ – София, в. „Бусманци“

В Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права сме дълбоко натъжени от новината за починала възрастна жена в центъра за задържане на чужденци СДВНЧ – София в кв. „Бусманци“. По наличната към момента информация, 83-годишната жена от арменски произход е била в тежко здравословно състояние, заради което е… Прочети повече

Достъп до територия: Врата към правото на убежище

За да могат да се ползват от правата, предвидени в международното и Европейско право, търсещите закрила трябва да са под юрисдикцията на приемащата държава. Тези страни, обаче, прибягват до все по-разнообразни механизми, като non–entreé политики, подкрепа и съдействие за трети страни при управление на миграцията и отблъсквания,  за да възпрепятстват бежанци и мигранти да достигнат до… Прочети повече